Luomutuotanto

LUOMUTUOTANTO, YMPÄRISTÖ JA IHMINEN

Luomutuotannon edut verrattuna tehomaatalouteen ovat lukuisat. Tässä keskitytään kasviperäisiintuotteisiin, sillä ne ovat ekologisuudessaan ylivertaisia eläinperäisiin tuotteisiin verrattuna. Luomuviljely edistää sekä ympäristön että ihmisten hyvinvointia turvaamalla pitkän aikavälin tasapainon, tuottavuuden ja monimuotoisuuden. Luomuviljely tarjoaa jopa mahdollisuuksia yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.

Luomuviljely...

On lakisääteisesti valvottua ja sertifioidusti turvallista tuotantoa

♥ EU tukee luomutuotantoa sen erinomaisten ympäristöhyötyjen vuoksi (2078/92).

♥ FAO tunnusti luomutuotannon merkittäväksi ja tehokkaaksi vaihtoehdoksi tehokäytännölle vuonna 2007. 

♥ Luomutuotannossa on tiukat rajoitukset keinotekoisten lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttöön. Standardien minimivaatimukset on määrittänyt IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements).;

♥ Eri mailla on omat, usein tiukemmat sovellutuksensa ko. vaatimuksille. 

♥ Luomumerkkejä on useita; Ruotsissa Krav, Saksassa Demeter... 

♥ Euroopan Unionin alueella EU:n oma asetus (2092/91) korvaa IFOAM:in standardit. 

♥ Tuotantoa valvotaan useassa portaassa, ja laatu taataan sertifikaatein. 
 

Säästää energiaa ja välttää kemikaaleja

♥ Luomuviljelyllä saadaan aikaan merkittävä energiansäästö tehomaatalouden käytäntöihin verrattuna 1,2, koska luomutuotannossa vältetään keinotekoisten lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttöä. Energiansäästö voi olla luomuviljelyn hyväksi jopa 70-80% 1,2.

♥ Keinotekoisten torjunta-aineiden sijaan luomuviljelyssä hyödynnetään lukuisia, hyvinkin erilaisia keinoja ei-toivottujen kasvien ja hyönteisten torjuntaan 3. Esimerkiksi paikallisia kasveja ja niiden uutteita tai hormoniloukkuja on käytetty . menestyksekkäästi hyönteistorjuntaan 4.

♥ Luomuviljelyn maaperänhoito voidaan tehdä menestyksekkäästi myös ilman eläinten lantaa tai mitään eläinperäisiä lannoitteita, käyttäen typensitojakasveja ja puutuhkaa 5.
 

Ylläpitää monimuotoisuutta

♥ Luomutiloilla on huomattavasti suurempi lajimäärä kaikkien pääjaksojen edustajia – erityisesti selkärangattomia, putkilokasveja, piennisäkkäitä ja lintuja – kuin tehotuotantotiloilla 1,2,6.

♥ Luomutiloilla vaarantuneita lajeja esiintyy runsaammin kuin tehotiloilla 2. Tämänhetkisessä monimuotoisuuden ahdingossa tämä on erityisen tärkeää.

♥ Luomutilojen monimuotoisuutta säilyttävä vaikutus heijastuu muuallekin lähiympäristöön 2.

♥ Erityisesti kehitysmaissa luomutuotteita voitaisiin saada metsäalueiltakin – näin luomuviljelyolisi hyvä kannustin ylläpitää lajirikasta metsäpinta-alaa.
 

Säilyttää maaperän paremmassa kunnossa ja kosteampana vähemmällä kastelulla

♥ Luomutiloilla maaperän rajua muokkaamista vältetään. Tämä vähentää haihduntaa ja eroosiota jopa 90% 1.

♥ Luomutiloilla maaperä on terveemmässä ja tuottavammassa kunnossa 1. Maaperässä on luomutiloilla enemmän orgaanista ainetta ja parempi biologinen toiminta runsaamman maaperäeliöstön ansiosta 2.

♥ IFOAM:in kriteereissä luomutuotanto "parantaa maaperän tuottavuutta, tai vähintään säilyttää sen" pitkällä aikavälillä.

♥ Luomuviljely lisää maaperän kykyä sitoa hiiltä 7, mikä hidastaa ilmastonmuutosta ja lisää maa-aineksen kykyä sitoa vettä.
 

Kuormittaa vesistöjä huomattavasti vähemmän

♥ Luomutiloilta ei virtaa sadeveden mukana yhtä paljon rehevöittäviä päästöjä vesistöihin kuin tehomaataloudessa; mikäli noudatetaan edullisimpia kyntöaikoja, typpivaluma voi olla jopa 57% pienempi 2.

♥ Luomutilat eivät myöskään aiheuta myrkkyjen kertymistä vesiin torjunta-aineiden välttämisen ansiosta.
 

Tuottaa terveellisempiä ruoka-aineita

♥ Mitattuna 11 ravintoaineen mukaan (runsaus 4 antioksidantin, vitamiiniryhmien A, C ja E, mineraalien K ja P sekä proteiinimäärän suhteen ja vähyys nitraattien suhteen), luomuruoka on osoittautunut hyödyllisemmäksi ihmiselle 8.

♥ Luomuruoka on ravintoainetiheää: vähemmillä kaloreilla saa samat ravinto-aineet 9.

♥ Luomuviljelyn maata hoitavien menetelmien ansiosta maaperä ei köyhdy ravintoaineista yhtä voimakkaasti kuin tehomaataloudessa (”dilution effect”) 9.
 

Edistää osaltaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta

♥ Kehitysmaissa luomuviljelyn positiiviset ympäristövaikutukset, kuten terve maaperä ja myrkyttömyys, edistävät alueellista hyvinvointia ja ruuansaannin varmuutta 10.

♥ Riippumattomuus torjunta-aineista ja lannoitteista vapauttaa pienviljelijät riippuvuudesta suuriin agroyrityksiin, tai kehitysmaissa jopa velkavankeudesta 4.

♥ Luomuviljely on pääomapainotteiseen tehoviljelyyn verrattuna tieto- ja taitopainotteista: se antaa tilaisuuden hyödyntää perinteisiä menetelmiä ja tietotaitoa, edistäen pienviljelijöiden sitoutumista ja menestystä tuotannossa 11.

♥ Luomuviljely antaa varmuutta ja ruokaturvaa köyhyyden uhkaamilla alueilla 11.
 

On ekotehokasta ja taloudellisesti kannattavaa

♥ Luomutuotantoon siirtymisellä voitaisiin tehostaa maailmanlaajuista ruuantuotantoa 12,13.

♥ Luomujärjestelmien ekosysteemipalvelut (luonnon tarjoamat, laskettavissa olevat hyödyt, kuten tulvasuoja, veden pidätys, pölyttäjät...) ovat arvoltaan jopa kaksinkertaisia tehomaatalouteen nähden 14.

♥ Kehitysmaissa luomuviljelyllä saadaan nostettua viljelyn tuottavuutta minimipanostuksin 13: luomuun siirtyminen on lisännyt tilojen tuottavuutta, parantanut tulotasoa ja ruuan saatavuutta, sekä parantanut terveyttä ja ravitsemustasoa useissa kehittyvissä maissa 15.

♥ Luomuviljely on todettu tehokkaammaksi tuotantomuodoksi myös erityisen vaikeissa olosuhteissa, esimerkiksi siksi, että luomuna hoidettu maaperä pidättää paremmin vettä ja auttaa kasveja kestämään kuivuutta 16.

♥ Luomuviljely on vaikeasti viljeltävillä ja ruokaturvaltaan heikoilla alueilla kannattavampaa ja helpommin onnistuvaa kuin tehomaatalous 11.

♥ Länsimaissa luomutuotannolla saadut sadot ovat noin 80% tehokeinoin saaduista, mutta riippumattomuus uusiutumattomista materiaaleista ja pitkän tähtäimen ympäristöhyödyt ylittävät haitat. Lisäksi, koska Länsimaissa ylituotanto on yleistä, max. 20% vähennys tuotantopanoksessa on vähäinen hinta saavutetuille ympäristöhyödyille.
 

On kestävä ja turvallinen vaihtoehto geenimuunnelluille kasvilajeille, jotka ovat toistaiseksi osoittautuneet luultua heikommiksi sekä tuottavuutensa että turvallisuutensa osalta 15.
 

Sisältää monia mahdollisuuksia ja haasteita tulevaisuuden varalle:

♥ Luomutuotanto lisääntyy koko ajan maailmanlaajuisesti (woa2008).

♥ Luomutuotannolla on merkittävät mahdollisuudet kehittyä voimakkaaksi vaihtoehdoksi tehotuotannon rinnalle, kun markkinointi- ja muut ketjut kehittyvät 6.

♥ Luomuviljelyn menestys edellyttää, että pienviljelijät säilyttävät asemansa tuottajina. Pienviljelijöiden maat ovat huolellisen hoidon ja pitkäkatseisuuden ansiosta tuottavampia, ja ekologisuuden näkökulma toteutuu niillä paremmin 17.

♥ Luomuviljelyyn siirtyminen ja sertifioinnin hankkiminen tulisi tehdä helpommin köyhille pienviljelijöille saavutettavaksi 11.

♥ Luomuviljelyn hyödyt tulisi tiedostaa pitkällä aikavälillä; parin vuoden seurantatutkimukset eivät useinkaan vielä kata luomuviljelyn tehokkuus- ja ympäristöhyötyjä.

♥ Luomuviljelyllä on lukuisia kehittymismahdollisuuksia esim. metsäviljelyn, sienimetsäviljelyn, kaupunkiviljelyn jne. suuntaan.

♥ Luomuviljelyä kannattaisi suosia siksikin, että sen laajentuessa tehotuotannon rinnalle myös tehotuotantomenetelmät todennäköisesti harkittaisiin ekotehokkuutensa ja ympäristövaikutustensa osalta uudestaan 6.

 

Teksti: © Noora Kaunisto 2010

1)Chiras, D. 2001. Environmental science. Jones and Bartlett publishers.

2)Stolze, M., Piorr, A., Häring, A. & Dabbert, S. The Environmental Impacts of Organic Farming in Europe. Organic Farming in Europe: Economics and Policy Vol. 6. University of Hohenheim

3)Bond, W. & Grundy, A. 2000. Non-chemical weed management in organic farming systems. Blackwell Science Ltd. Weed Research 2001, 283-405

4)Jhamtani, H. 2007. Putting Farmers First in Sustainable Agriculture Practices. TWN.

5)Rajala, Jukka (toim.) 2006. Luonnonmukainen maataloustuotanto. Helsingin yliopiston maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja no 80.

6)Mäder, P., Fliebach, A., Dubois, D., Gunst, L., Fried, P. & Niggli, U. 2002. Soil Fertility and Biodiversity in organic farming. Science 296: 1694-1697

7)Gundula Azeez MA Cantab (author) 2009. Soil Carbon and organic farming. A review of the evidence of agriculture´s potential to combat climate change. Soil Association.

8)Benbrook, D., Zhao, X., Yánez, J., Davies, N. & Andrews, P. 2008. New evidence confirms the nutritional superiority of plant-based organic foods. The Organic Center; State of Science Review

9)Benbrook, D. PhD 2008. Enhancing food nutritional quality and human health through organic farming systems. 2nd International Symposium on Human Health Effects of Fruits and Vegetables. The Organic Center

10)Khor, M. 2009. TWN. The Food Crisis, the climate change and the importance of sustainable agriculture

11)Giovannucci, D. 2005. Organic Agriculture and Poverty Reduction in Asia: China and India focus. IFAD Office of Evaluation

12)Vasilikiotis, C. 2002. Can Organic Farming “Feed the World”? University of california, Berkeley

13) Ching, LL. 2003. Sustainable Agriculture is productive. Third World Network Briefing Paper 202.148.28.9

14)Sandhu, H.S. 2008. The future of farming: The value of ecosystem services in conventional and organic arable land. An experimental approach. Ecological Economics (2008): 835-848.

15)Ho, M. & Ching, LL. 2003. The Case For a GM-Free Sustainable World. Independent Science Panel, Institute of Science in Society & Third World Network

16)Letter, D.W., Seidel, R. & Liebhardt, W. 2003. The performance of organic and conventional cropping systems in an extreme climate year. American Journal of Alternative Agriculture 18: 146-154. Cambridge University Press.

17)Rosset, P. 2000. Cuba: A Successful Case Study of Sustainable Agriculture. In: Magdoff, F. et al: Hungry for Profit: The Agribusiness Threat to Farmers, Food and the Environment 203-213. New York: Monthly Review Press.